Unieważnienie ślubu Warszawa jest dziś możliwe?

Osoba składająca petycję to osoba rozwiedziona cywilnie, która zadaje Trybunałowi pytanie: „Czy moje poprzednie małżeństwo było ważnym przymierzem przed Panem?” Panuje błędne przekonanie, że w prawie cywilnym powód jest podobny do powoda. W rzeczywistości te dwie rzeczy nie są do siebie podobne. W procesie cywilnym powód oskarża inną osobę/podmiot o wyrządzenie mu szkody lub krzywdy. Celem sądu cywilnego jakiego zadaniem jest unieważnienie ślubu Warszawa jest, jeśli to konieczne, przywrócenie powoda do stanu, w jakim znajdował się przed doznaniem krzywdy.

W Kościele składający petycję to po prostu osoba, która pyta Trybunał, czy jej poprzednie małżeństwo było ważne; jeżeli nadal jest związany ze swoim byłym współmałżonkiem. Trybunał nie jest zainteresowany obwinianiem lub karaniem którejkolwiek ze stron. W toku dochodzenia Trybunał często odkrywa prawdy o małżeństwie, które pomagają zarówno składającemu petycję, jak i pozwanemu nauczyć się, jak lepiej kochać i jak wzrastać w wierze. Celem Trybunału w Warszawie jest odnalezienie Prawdy i doprowadzenie zarówno składającego petycję, jak i pozwanego do Chrystusa Jezusa.

RESPONDENT: Pozwanym jest były małżonek składającego petycję o unieważnienie ślubu Warszawa. Ponieważ celem Trybunału jest odnalezienie Prawdy i przybliżenie wszystkich ludzi do Chrystusa, Pozwany ma takie same prawa jak Powód. Respondenta zachęca się także do uczestniczenia w procesie w takim stopniu, w jakim sobie tego życzy. Wielu Respondentów uważa dochodzenie za źródło pocieszenia i uzdrowienia po traumatycznych doświadczeniach związanych z rozwodem. Unieważnienie ślubu Warszawa jest dziś możliwe!